Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

MỤC LỤC TAM QUỐC CHÍ Phần NGỤY THƯ


Dàn nhân vật hoạt hình trong Tam Quốc Chí

MỤC LỤC CÁC TRUYỆN CỦA TAM QUỐC CHÍ

NGỤY THƯ

1. Vũ Đế kỷ: Tào Tháo.

TÀO THÁO TRUYỆN

Phần I,        Phần IIPhần III,      Phần IV,    Phần V


2. Văn Đế kỷ: Tào Phi. (không có)


3. Minh Đế kỷ: 

TÀO DUỆ TRUYỆN


4. Tam Thiếu Đế kỷ: 

TÀO PHƯƠNG TRUYỆN            TÀO MAO TRUYỆN              TRUYỆN TÀO HOÁN


5. Hậu phi truyện: Vũ Tuyên Biện Hoàng hậu, Văn Chiêu Chân Hoàng hậu, Văn Đức Quách Hoàng hậu, Minh Điệu Mao Hoàng hậu, Minh Nguyên Quách Hoàng hậu.

Hậu Phi truyện


6. Đổng nhị Viên Lưu truyện: Lý Thôi, Quách Dĩ. 

ĐỔNG TRÁC TRUYỆN                TRUYỆN VIÊN THUẬT    

TRUYỆN VIÊN THIỆU (Phần I)   TRUYỆN VIÊN THIỆU (Phần II)    TRUYỆN LƯU BIỂU  

      

7. Lã Bố (Trương Mạc, Trần Đăng), Tang Hồng truyện: (Trương Mạc, Trần Đăng) Tang Hồng.

LÃ BỐ TRUYỆN


8. Nhị Công Tôn Đào tứ Trương truyện: 

CÔNG TÔN ĐỘ TRUYỆN         ĐÀO KHIÊM TRUYỆN          TRƯƠNG DƯƠNG TRUYỆN

TRƯƠNG YÊN TRUYỆN          TRƯƠNG TÚ TRUYỆN  

TRƯƠNG LỖ TRUYỆN               CÔNG TÔN TOẢN TRUYỆN 


9. Chư Hạ Hầu Tào truyện:  Tào Hồng, Tào Hưu, Hạ Hầu Thượng.

HẠ HẦU ĐÔN TRUYỆN                 HẠ HẦU UYÊN TRUYỆN   

 TÀO NHÂN TRUYỆN                    TÀO CHÂN TRUYỆN


10. Tuân Úc Tuân Du Giả Hủ truyện: 

TUÂN ÚC TRUYỆN         TUÂN DU TRUYỆN            GIẢ HỦ TRUYỆN   


11. Viên Trương Lương Quốc Điền Vương Bỉnh Quản truyện: Viên Hoán, Trương Phạm, Trương Thừa, Lương Mậu, Quốc Uyên, Điền Trù, Vương Tu, Bỉnh Nguyên, Quản Ninh. (không có)


12. Thôi Mao Từ Hà Hình Bảo Tư Mã truyện: Thôi Diễm, ừ Dịch, Hà Quỳ, Hình Ngung, Bảo Huân.

MAO GIỚI TRUYỆN                TƯ MÃ CHI TRUYỆN 

  

13. Chung Do Hoa Hâm Vương Lãng truyện: 

CHUNG DO TRUYỆN             HOA HÂM TRUYỆN            VƯƠNG LÃNG TRUYỆN


14. Trình Quách Đổng Lưu Tưởng Lưu truyện: Đổng Chiêu, Tưởng Tế, Lưu Phóng.

LƯU DIỆP TRUYỆN            TRÌNH DỤC TRUYỆN            QUÁCH GIA TRUYỆN


15. Lưu Tư Mã Lương Trương Ôn Giả truyện:

TRUYỆN LƯU PHỨC              TRUYỆN TƯ MÃ LANG               TRUYỆN LƯƠNG TẬP 

TRUYỆN TRƯƠNG KÝ           TRUYỆN ÔN KHÔI                    TRUYỆN GIẢ QUỲ  


16. Nhâm Tô Đỗ Trịnh Thương truyện: 

TRUYỆN ĐỖ KỲ                    TRUYỆN TRỊNH HỒN               TRUYỆN THƯƠNG TỪ  

TÔ TẮC TRUYỆN                  NHÂM TUẤN TRUYỆN


17. Trương Nhạc Vu Trương Từ truyện: 

NHẠC TIẾN TRUYỆN              TRƯƠNG CÁP TRUYỆN            TRƯƠNG LIÊU TRUYỆN

TỪ HOÀNG TRUYỆN              VU CẤM TRUYỆN  


18. Nhị Lý Tang Văn Lã Hứa Điển nhị Bàng Diêm truyện: Lý Điển, Tôn Quan, Văn Sính, Lã Kiền, Bàng Dục, Diêm Ôn.

BÀNG ĐỨC TRUYỆN               ĐIỂN VI TRUYỆN                   HỨA CHỬ TRUYỆN 

LÝ THÔNG TRUYỆN                VĂN SÍNH TRUYỆN              TANG BÁ TRUYỆN


19. Nhâm Thành Trần Tiêu Vương truyện: Tào Chương, Tào Thực, Tào Hùng.

TRUYỆN NHÂM THÀNH UY VƯƠNG TÀO CHƯƠNG

TRUYỆN TRẦN TƯ VƯƠNG TÀO THỰC


20. Vũ Văn thế Vương Công truyện: Tào Ngang, Tào Thước, Tào Xung, Tào Cứ, Tào Vũ, Tào Lâm, Tào Cổn, Tào Huyền, Tào Tuấn, Tào Củ, Tào Cán, Tào Thượng, Tào Bưu, Tào Cần, Tào Thừa, Tào Chỉnh, Tào Kinh, Tào Quân, Tào Cấc, Tào Huy, Tào Mậu, Tào Hiệp, Tào Nhuy, Tào Giám, Tào Lâm, Tào Lễ, Tào Ung, Tào Cống, Tào Nghiễm.

Vũ Văn thế Vương Công truyện    

Vũ Văn thế Vương Công truyện (tiếp theo)


21. Vương Vệ nhị Lưu Phó truyện: Vương Xán, Vệ Ký, Lưu Dị, Lưu Thiệu, Phó Hỗ. (không có)


22. Hoàn nhị Trần Từ Vệ Lư truyện: Hoàn Giai, Từ Tuyên, Vệ Trăn, Lư Dục.

TRẦN THÁI TRUYỆN             TRẦN KIỂU TRUYỆN             TRẦN QUẦN TRUYỆN


23. Hòa Thường Dương Đỗ Triệu Bùi truyện: Hòa Hợp, Thường Lâm, Dương Tuấn, Đỗ Tập, Triệu Nghiễm, Bùi Tiềm. (không có)


24. Hàn Thôi Cao Tôn Vương truyện: Hàn Kỵ, Thôi Lâm, Cao Nhu, Vương Quán.

TÔN LỄ TRUYỆN


25. Tân Bì Dương Phụ Cao Đường Long truyện: Cao Đường Long.

DƯƠNG PHỤ TRUYỆN          TÂN BÌ TRUYỆN


26. Mãn Điền Khiên Quách truyện:

TRUYỆN MÃN SỦNG                         TRUYỆN ĐIỀN DỰ

TRUYỆN KHIÊN CHIÊU                     TRUYỆN QUÁCH HOÀI


27. Từ Hồ nhị Vương truyện: Từ Mạc, Hồ Chất, Vương Sưởng, Vương Cơ.

(không có)


28. Vương Vô Khâu Gia Cát Đặng Chung truyện: Vô Khâu Kiệm, Đường Tư.

CHUNG HỘI LIỆT TRUYỆN                  ĐẶNG NGẢI TRUYỆN          TRUYỆN QUÁN KHÂU

TRUYỆN GIA CÁT ĐẢN                        VƯƠNG LĂNG TRUYỆN  


29. Phương kỹ truyện: Chu Tuyên.

TRUYỆN HOA ĐÀ                          TRUYỆN ĐỖ QUỲ  

TRUYỆN CHU KIẾN BÌNH           TRUYỆN QUẢN LỘ


30. Ô Hoàn Tiên Ti Đông Di truyện: Ô Hoàn, Tiên Ti, Phù Dư, Cao Câu Ly, Ốc Trở, Ấp Lâu, Uế, Hàn, Nụy.

TRUYỆN VỀ CÁC TỘC NGƯỜI Ô HOÀN & TIÊN TI

TRUYỆN VỀ CÁC DÂN TỘC SÔNG PHÍA ĐÔNG

TRUYỆN VỀ CÁC DÂN TỘC SÔNG PHÍA ĐÔNG (TIẾP)


HẾT

 ĐỌC THÊM

TAM QUỐC CHÍ: NGỤY THƯ (Toàn bộ 30 quyển)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét