Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

MỤC LỤC SỬ KÝ II. LIỆT TRUYỆN (QUYỂN HẠ)

 

   SỬ KÝ TƯ MÃ THIÊN.

LIỆT TRUYỆN  (QUYỂN HẠ)

Phạm Văn Ánh dịch

Mục lục

Quyển102: Trương Thích Chi, Phùng Đường Liệt truyện

Quyển103: Vạn Thạch, Trương Thúc Liệt truyện

Quyển104: Điền Thúc Liệt truyện

Quyển105: Biển Thước, Thương Công Liệt truyện

Quyển106: Ngô Vương Tỵ Liệt truyện

Quyển107: Ngụy Kỳ, Vũ An Hầu Liệt truyện

Quyển108: Hàn Trường Nhụ Liệt truyện

Quyển109: Lý Tướng Quân Liệt truyện

Quyển110: Hung Nô Liệt truyện

Quyển111: Vệ Tướng Quân, Phiêu Kỵ Liệt truyện

Quyển112: Bình Tân Hầu, Chủ Phụ Liệt truyện

Quyển113: Nam Việt Liệt truyện

Quyển114: Đông Việt Liệt truyện

Quyển115: Triều Tiên Liệt truyện

Quyển116: Tây Nam Di Liệt truyện

Quyển117: Tư Mã Tương Như Liệt truyện

Quyển118: Hoài Nam, Hành Sơn Liệt truyện

Quyển119: Tuần Lại Liệt truyện

Quyển120: Cấp Trịnh Liệt truyện

Quyển121: Nho Lâm Liệt truyện

Quyển122: Khốc Lại Liệt truyện

Quyển123: Đại Uyển Liệt truyện

Quyển124: Du Hiệp Liệt truyện

Quyển125: Nịnh Hạnh Liệt truyện

Quyển126: Hoạt Kê Liệt truyện

Quyển127: Nhật Giả Liệt truyện

Quyển128: Quy Sách Liệt truyện

Quyển129: Hóa Thực Liệt truyện

Quyển 130: Thái Sử Công Tự Tự

Nội dung quyển này đã được đưa lên đầu cuốn Sử ký I - Bản kỷ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét