Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

MỤC LỤC - Bài viết về những họa tiết khắc trên Cửu đỉnh Huế

Giới thiệu khái quát.


Từ ngoài vào sâu trong ảnh
1. Cao đỉnh (高 鼎);
2. Nhân đỉnh (仁 鼎);  
4. Anh đỉnh (英 鼎);  6. Thuần đỉnh (純 鼎); 8. Dụ đỉnh (宣 鼎).

1. Cao Đỉnh  (高 鼎) - Đỉnh đặt ở chính giữa tượng trưng cho sự vĩ đại.

2. Nhân đỉnh (仁 鼎) - Đỉnh đặt hàng thứ nhất bên trái tượng trưng cho lòng nhân ái

3. Chương đỉnh (章 鼎) - Đỉnh đặt hàng thứ nhất bên phải tượng trưng cho ánh sáng.

4. Anh đỉnh (英 鼎) - Đỉnh đặt hàng thứ hai bên trái tượng trưng cho sự hiển đạt.

5. Nghị đỉnh (毅 鼎) - Đỉnh đặt hàng thứ hai bên phải tượng trưng cho sự cương nghị.

6. Thuần đỉnh (純 鼎)- Đỉnh đặt hàng thứ ba bên trái tượng trưng cho sự tinh khiết.

7. Tuyên đỉnh (宣 鼎- Đỉnh đặt hàng thứ ba bên phải tượng trưng cho sự tinh thông.

8. Dụ đỉnh (宣 鼎- Đỉnh đặt hàng thứ tư bên trái tượng trưng cho sự phong phú.

9. Huyền đỉnh (玄 鼎) - Đỉnh đặt hàng thứ tư bên phải tượng trưng cho sự huyền kỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét