Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Mã LiễuTrên đĩa có bài thơ.
Liễu Lâm Song Hạc Mã
Hữu Lộ Thấu Trường An.

Dịch thơ :
Rừng Liễu Hai Hạc Ngựa
Đường Lớn Qua Trường An

Rừng Liễu Sẵn Ngựa Chim
Trường An Đường Lớn Thông.

Đây chỉ những nơi đất có vượng khí để muôn vật đều hội tụ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét