Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Vào chùa

“Vào chùa”  với lý tính tình lăng líu:

Vào chùa (chùa) mượn chiếu (i ơ chiếu) chùa ra  (á ra)
(Rải ngồi) đôi người đàn, đôi em lý (lý em hát, bớ sang tính bớ lý tình tang, tính ả tang tình, tình tình hỡi tính tính ơi ơ) chùa là em đi vào chùa …


     

      
Bây giờ 'Vào chùa' còn chăng "cái lý tính tình lăng líu", Đồng Đức Bốn 'Vào chùa' mà sao thấy ngậm ngùi buồn.
        
Vào chùa
Đang trưa ăn mày vào chùa

Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Lá bùa chẳng biết làm gì
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét