Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Lòng mẹ.

A Vietnamese mother and her children wade across a river,
fleeing a bombing raid on Qui Nhon by United States aircraft.
Sept. 7, 1965

Ủ ấm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét