Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Tranh của danh họa Mã Viễn

Mai thạch khê phù đồ
Mã Viễn (1140 – 1225), (lại có thuyết 1190 – 1279), danh họa đời Nam Tống, tự Dao Phụ, hiệu Khâm Sơn, xuất thân trong một dòng họ nổi tiếng về hội họa.

Đạp ca đồ

Hoa đăng đãi yến đồ

Mai hoa thư ốc

Đối nguyệt đồ

Tuế hàn tam hữu đồ

Tùng nguyệt đồ

Cử bôi ngoạn nguyệt đồ

Yêu nguyệt tựu mai đồ

Hiểu tuyết sơn hành đồ

Liễu khê cầm ẩn

Sơn kính xuân hành

Tùng thọ đồ

Giang đình vọng nhạn đồ

Bạch tường vi đồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét