Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Luận Anh Hùng

Tào Thào uống rượu luận anh hùng ...
                                 
Tào Tháo lấy tay trỏ vào Huyền Đức, rồi lại trỏ vào mình mà rằng.        
   - Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân với Tháo mà thôi.
                                                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét