Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Bách Tính Đích Sự Nhi Khiên Trước Tẩu - 百 姓 的 事 儿 牵 着 走 百姓的事儿牵着
( 访 )
.


西 北事

殿
殿

殿 殿


BÁCH TÍNH ĐÍCH SỰ NHI KHIÊN TRƯỚC TẨU
(Khang Hy vi phục tư phỏng ký phiến vĩ khúc)
.
Xuân phát nha Hạ trừu huệ
Thu thiên mãn địa hoa
Đông Tây sự, Nam Bắc sự
Sự sự thuỳ đương gia
Xuất liễu cung tiến liễu điện
Trung gian minh nhãn biện trung gian minh nhãn biện
Nhập liễu hương trục liễu nguyện
Bách tính tài thị
Bách tính tài thị đầu thượng thiên
Kim ngõa Kim loan điện Hoàng thượng khán bất kiến
Nhất vãn Kim loan điện Hoàng thượng bất tọa điện
Nhất triêu xuất liễu kinh môn khẩu
Bách tính đích sự nhi khiên trước tẩu khiên trước tẩu
Tam Hoàng Ngũ Đế
Thiên thu bách đại
Vạn sự dân vị tiên.
.
Dịch nghĩa:
Việc của trăm họ đem lên hàng đầu
(Ghi lại chuyện Khang Hy mặc thường phục tự điều tra, khúc cuối)


Xuân đâm chồi, Hạ trổ bông
Trời Thu khắp mặt đất đầy hoa
Đông Tây có việc, Nam Bắc có việc
Việc việc ai đảm đương
Ra khỏi cung, không vào điện
Người trung kẻ gian nhìn thấy rõ ràng, người trung kẻ gian nhìn thấy rõ ràng
Đến thôn quê thỏa lòng mong mõi
Trăm họ vừa thấy
Trăm họ vừa thấy người đứng đầu
Ngói vàng Kim Loan điện Hoàng thượng thấy không nhìn
Một buổi Kim Loan điện Hoàng thương cũng không ngồi
Người đứng đầu triều đình xuất kinh ra ngoài
Việc của trăm họ đem lên hàng đầu, đem lên hàng đầu
Tam Hoàng Ngũ Đế
Ngàn năm trăm đời
Mọi việc vì dân trước nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét